UPPSÄGNING BÅTPLATSAVTAL


Tillbaka

UPPSÄGNING BÅTPLATSAVTAL
Enligt villkoren i vårt mellanvarande båtplatsavtal kan det sägas upp – skriftligt – senast den 1 augusti respektive 1 februari inför kommande vinter- respektive sommarsäsong. Uppsägning kan göras genom mail eller brev och regleras enligt avtal. Maila in uppsägningen till: kundservice@bullandomarina.se

UTDRAG UR AVTALSVILLKOREN:
2. AVTALSTID
Avtalet gäller från dagen för undertecknandet och tillsvidare. Part äger genom brev uppsäga detta avtal senast den 1 februari för påföljande sommarsäsong och senast den 1 augusti för påföljande vintersäsong. Om skepparen inte i tid säger upp avtalet och därefter säljer sin båt skall han ändå äga frånträda avtalet om meddelande om sådan försäljning kommer Marinan tillhanda genom brev senast den 1 juni respektive 1 oktober och om Marinan kan upplåta båtplatsen till annan. Vid sådant frånträdande av avtalet skall skepparen erlägga särskild annulleringsavgift.

Kontakta marinan för mer information.